Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở1
2phổ biến phap luật1
3hòa giải cơ sở1
4hòa giải cơ sở1
5người có công1
6Bảo hiểm y tế1
7Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.(cấp xã)2
8Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.(cấp xã)2
9Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.2
10Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)2
11Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã)2
12Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)2
13Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)2
14Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã)2
15Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến2
16Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến2
17Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ2
18Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân2
19Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ2
20Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần2
21Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng2
22Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ2
23Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh2
24Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến2
25Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ2
26Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày2
27Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng2
28Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản2
29Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường2
30Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết2