Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường2
2Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.2
3Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.2
4Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.2
5Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã2
6Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp.2
7Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.2
8Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật2
9Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật2
10Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở2
11Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng2
12Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)2
13Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại2
14Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”2
15Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”2
16Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng2
17Hỗ trợ học văn hóa, học nghề trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.2
18Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.2
19Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ, gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán2
20Cấp sổ vịt chạy đồng2
21Đăng ký nhận cha, mẹ, con2
22Đăng ký kết hôn2
23Đăng ký khai tử2
24Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con2
25Đăng ký khai sinh2
26Thủ tục đăng ký lại kết hôn2
27Thủ tục đăng ký lại khai tử2
28Thủ tục đăng ký lại khai sinh2
29Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động2
30Thủ tục đăng ký khai tử lưu động2