Hôn Nhân gia đình

Ngày 29/07/2019 07:19:11

Chống bạo lực gia đình

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU GIAO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /BC -TPHT

Thiệu Giao, ngày 14 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.

1. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch: tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký đúng hạn các sự kiện hộ tịch mới phát sinh. Tổng số hộ tịch phát sinh được đăng ký là: 132 trường hợp.

Trong đó:

- Khai sinh: 61 trường hợp.

+ Đăng ký đúng hạn: 39

+ Quá hạn: 07

+ Đăng ký lại: 15

- Đăng ký kết hôn: 31 trường hợp

- Khai tử: 13 trường hợp

- Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là: 27 trường hợp

2. Công tác chứng thực:

- Chứng thực bản sao từ bản chính:

- Chứng thực chữ ký: 13 trường hợp

3. Công tác hòa giải, thi hành án dân sự: Phối hợp với các ban nghành có liên quan làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, công tác thi hành án dân sự tại địa phương.

4 Công tác giải quyết đơn thư khiếu tố, khiếu nại, các báo cáo phản ánh, kiến nghị của nhân dân: chủ động tham mưu kịp thời cho UBND xã về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các phản ánh của nhân dân tránh để tình trạng kéo dài vượt cấp.

5. Công tác tuyên truyền: Phối hợp với Ban văn hóa tuyên truyền một số văn bản luật như: Luật thú y, Luật phí và lệ phí.

6. Các công tác khác: Phối hợp với cơ sở xóm được phân công làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, công tác xây dựng nông thôn mới và một số công tác khác khi được giao phó.Thiệu Giao, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Người lập

Hà Thị Minh

Hôn Nhân gia đình

Đăng lúc: 29/07/2019 07:19:11 (GMT+7)

Chống bạo lực gia đình

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU GIAO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /BC -TPHT

Thiệu Giao, ngày 14 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.

1. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch: tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký đúng hạn các sự kiện hộ tịch mới phát sinh. Tổng số hộ tịch phát sinh được đăng ký là: 132 trường hợp.

Trong đó:

- Khai sinh: 61 trường hợp.

+ Đăng ký đúng hạn: 39

+ Quá hạn: 07

+ Đăng ký lại: 15

- Đăng ký kết hôn: 31 trường hợp

- Khai tử: 13 trường hợp

- Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là: 27 trường hợp

2. Công tác chứng thực:

- Chứng thực bản sao từ bản chính:

- Chứng thực chữ ký: 13 trường hợp

3. Công tác hòa giải, thi hành án dân sự: Phối hợp với các ban nghành có liên quan làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, công tác thi hành án dân sự tại địa phương.

4 Công tác giải quyết đơn thư khiếu tố, khiếu nại, các báo cáo phản ánh, kiến nghị của nhân dân: chủ động tham mưu kịp thời cho UBND xã về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các phản ánh của nhân dân tránh để tình trạng kéo dài vượt cấp.

5. Công tác tuyên truyền: Phối hợp với Ban văn hóa tuyên truyền một số văn bản luật như: Luật thú y, Luật phí và lệ phí.

6. Các công tác khác: Phối hợp với cơ sở xóm được phân công làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, công tác xây dựng nông thôn mới và một số công tác khác khi được giao phó.Thiệu Giao, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Người lập

Hà Thị Minh